Algemeen

Vind de ideale baan die bij jou past!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden YSER B.V., hierna te noemen “YSER”,

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Toepasselijkheid
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YSER gedane offertes en op door YSER
gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2 Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.

2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1. Opdracht : de overeenkomst tussen opdrachtgever en YSER;
2. Opdrachtnemer : hierna te noemen “YSER”;
3. Opdrachtgever : de partij die met YSER een overeenkomst van opdracht sluit;
4. Kandidaat : de persoon die in het kader van een overeenkomst tussen
opdrachtgever en YSER aan opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld;
5. Detachering en/of Uitzenden : het door YSER ter beschikking stellen van kandidaten die onder
verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de opdrachtgever
werkzaamheden zullen verrichten;
6. Werving en Selectie : het door YSER in opdracht van de opdrachtgever bemiddelen bij
het vinden van personeel ten behoeve van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van YSER, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en slechts geldig voor
de duur van dertig dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen YSER en de
opdrachtgever. De overeenkomst wordt voorts geacht te zijn tot stand gekomen op het
moment dat met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

4. Zoekopdracht voor de detacheringopdracht
4.1 In verband met een detacheringopdracht zal YSER een gerichte zoekopdracht verrichten, waarbij onder
andere rekening wordt gehouden met de functieomschrijving, de vergoeding en de looptijd van de
detachering.
4.2 YSER zal aspirant-kandidaten aan opdrachtgever voorstellen middels een schriftelijk profiel, al dan niet
geanonimiseerd. Indien het profiel de opdrachtgever aanspreekt, dan zal YSER een
kennismakingsgesprek initiëren.
4.3 Alvorens een detacheringopdracht tot stand komt maken partijen afspraken over de duur van de
detachering, het aantal werkuren, het tarief en eventueel aanvullende afspraken.
4.4 Aan de zoekopdracht zijn geen kosten verbonden, tenzij sprake is van een situatie zoals hierna
genoemd.

YSER bv Overige gegevens Bankrelaties
Anna Van Renesseplein 8 www.yser.nl Rabobank
1911 KN Uitgeest KvK 65089995 NL96 RABO 0308 6779 35
Telefoon 0251-362030 BTW nr. NL8559.75.970.B01
4.5 Indien een door YSER geïntroduceerde aspirant-kandidaat buiten YSER om in dienst treedt bij
opdrachtgever dan wel op een andere wijze werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, dan zal
opdrachtgever aan YSER een boete verschuldigd zijn van € 20.000,00 ongeacht de looptijd van de
detacheringopdracht en een mogelijk proeftijdbeding in de detacheringopdracht en onverminderd het

recht van YSER op schadevergoeding. Het voorgaande is ook van toepassing indien de aspirant-
kandidaat tevens via een ander bureau is gevonden.

5. Duur, beëindiging en verlenging van de opdracht
5.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van het project, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 De opdracht kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Het in voorgaande leden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de
opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze algemene voorwaarden.
5.4 Hierbij zal als uitgangspunt gelden dat de omvang van de opdracht tenminste 40 uur bedraagt. Indien
de opdrachtgever binnen twee weken na aanvang van de werkzaamheden door de kandidaat, op goede
gronden van oordeel is dat de kandidaat zijn werkzaamheden niet naar behoren vervult, heeft de
opdrachtgever binnen de grenzen van redelijkheid het recht van YSER B.V. te verlangen dat bedoelde
kandidaat wordt vervangen door een daartoe meer geschikte andere kandidaat. YSER B.V. zal zich
inspannen al dat mogelijke te doen om aan dat verlangen te voldoen.
5.5 Wanneer YSER B.V. –in geval van een verzoek hiertoe van opdrachtgever conform lid 4 van dit artikel –
binnen een termijn van vier weken onverhoopt geen andere geschikte kandidaat ter beschikking kan
stellen, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren.
5.6. De opdrachtgever laat YSER B.V. uiterlijk 10 dagen voor afloop van de opdracht schriftelijk weten of de
opdrachtgever de opdracht wil verlengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.7 De opdracht kan door opdrachtgever per direct worden opgezegd, indien sprake is van:

• surséance van betaling of faillissement van YSER B.V.;
• een dusdanige ernstige tekortkoming in de naleving van overeenkomst plaatsvindt waardoor
het redelijkerwijs van opdrachtgever niet verwacht kan worden dat de overeenkomst nog
nader wordt uitgevoerd.

Voor YSER B.V. bestaat de mogelijkheid van onverwijlde tussentijdse opzegging, onder meer in het
geval van:
• surséance van betaling of faillissement van opdrachtgever of YSER B.V.;
• een dusdanige ernstige tekortkoming in de naleving van overeenkomst plaatsvindt waardoor
het redelijkerwijs van YSER B.V. niet verwacht kan worden dat de overeenkomst nog nader
wordt uitgevoerd. Hierbij valt onder meer te denken aan de situatie dat opdrachtgever niet
aan zijn betalingsverplichting voldoet;
• opzegging van de arbeidsovereenkomst door kandidaat, ingeval YSER B.V. geen andere
kandidaat bij opdrachtgever kan aanleveren.

6. Strekking van de opdracht
6.1. De strekking van de opdracht is het uitvoeren van werkzaamheden zoals die zijn gedefinieerd in de
overeenkomst van de opdracht bij de beschrijving van het project. Deze werkzaamheden zullen door
de kandidaat worden uitgevoerd in een werkweek van minimaal 40 uur, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

YSER bv Overige gegevens Bankrelaties
Anna Van Renesseplein 8 www.yser.nl Rabobank
1911 KN Uitgeest KvK 65089995 NL96 RABO 0308 6779 35
Telefoon 0251-362030 BTW nr. NL8559.75.970.B01
6.2. In overleg tussen de opdrachtgever en YSER B.V. wordt al het werk of een gedeelte daarvan in
principe uitgevoerd in het bedrijf van de opdrachtgever en/of op het bedrijf/werkterrein van de
opdrachtgever.
6.3. De kandidaat voert het werk uit onder leiding en toezicht van opdrachtgever en is zodoende gehouden
om redelijke werkinstructies van leidinggevend personeel van de opdrachtgever te aanvaarden en uit
te voeren.
6.4. De opdrachtgever verplicht zich om tijdens de overeengekomen werkuren de kandidaat toegang te
verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden door de kandidaat zullen worden uitgevoerd. Zo nodig
stelt de opdrachtgever aan de kandidaat kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten ter beschikking.
Tevens zal de opdrachtgever de kandidaat in staat stellen de werkzaamheden te verrichten onder
omstandigheden die voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en andere relevante wet- en
regelgeving.
6.5. Ook biedt de opdrachtgever de kandidaat alle gelegenheid tot het regelmatig voortzetten en voltooien
van de werkzaamheden. En zal de opdrachtgever alle gegevens en benodigdheden aanleveren die de
kandidaat nodig heeft voor de uitvoering van zijn werk, waarbij opdrachtgever voor alle in bruikleen
gegeven zaken een overeenkomst laat tekenen door kandidaat.

7. Prijzen, tarieven en overwerk
7.1 YSER zal de diensten uit hoofde van de opdracht verrichten op nacalculatiebasis per daadwerkelijk
gewerkt uur conform de door opdrachtgever geaccordeerde urenverantwoording. De bij het sluiten van
de opdracht overeengekomen prijzen/tarieven zullen telkens per 1 januari van elk jaar eenzijdig door
YSER kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor
overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal bureau voor de Statistiek.
7.2 Tariefswijzigingen ten gevolge van CAO verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon- en/of
lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die
wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever
verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.
7.3 Als voor de opdracht werk moet worden gedaan buiten de normale kantooruren, wordt voor deze uren
een extra vergoeding berekend. In geval van overwerk wordt dit (zo mogelijk vooraf) schriftelijk aan
opdrachtnemer meegedeeld.

8. Indiensttreding bij opdrachtgever
8.1 Het is de opdrachtgever verboden gedurende de duur van de opdracht, alsmede gedurende een
periode van 1 jaar na beëindiging van de opdracht, kandidaten van YSER die door hem zijn ingeleend
een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of
indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarom
anderszins een belang te doen hebben, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.2 Kosteloze overname van kandidaten is slechts mogelijk indien dit door beide partijen schriftelijk is
overeengekomen.
8.3 Bij overtreding van een van de bovengenoemde verboden verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk
opeisbare boete van € 2.500,00 aan YSER voor elke overtreding alsmede € 500,00 voor elke dag dat
de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan YSER toekomende vorderingen, waaronder
begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

9. Betaling
YSER bv Overige gegevens Bankrelaties
Anna Van Renesseplein 8 www.yser.nl Rabobank
1911 KN Uitgeest KvK 65089995 NL96 RABO 0308 6779 35
Telefoon 0251-362030 BTW nr. NL8559.75.970.B01
9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14
dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden door betaling van het verschuldigde bedrag op
de bankrekening van YSER. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan YSER geldt niet als
bevrijdende betaling.
9.2 Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert opdrachtgever van rechtswege
in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
9.3 In geval van betalingverzuim is YSER – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening
van verdere diensten op te schorten dan wel te beëindigen.
9.4 In geval van betalingsverzuim heeft YSER met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele
voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen, gelijk aan de wettelijke rente.
Daarnaast heeft YSER recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke
YSER moet maken ten gevolge van het niet nakomen van een betalingsverplichting door
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste het door de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak bedrag (“ Rapport Voorwerk II”).

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is YSER gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de opdracht in onvoltooide staat te
beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn. Tevens is YSER gerechtigd indien de
opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden.
10.2 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van
YSER na het sluiten van de overeenkomst van zodanige aard dat nakoming in redelijkheid niet meer
van YSER kan worden gevergd.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de kandidaat en verder alle door of
mede door de kandidaat tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat de kandidaat aan de
opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de
volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de kandidaat van YSER.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart YSER voor aanspraken van kandidaten verband houdende met de
verplichtingen uit artikel 7:658 BW en de Arbo wetgeving.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart YSER voor elke aansprakelijkheid van YSER als werkgever van de
kandidaat rechtsreeks of indirect- voortvloeiende uit schade en verliezen die kandidaten toebrengen
aan de opdrachtgever of aan derden.
11.4 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de
daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

12. Werving en selectie
12.1 Het honorarium van YSER voor werving en selectie voor in het kader van een opdracht bedraagt 25%
van het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantietoeslag van de kandidaat, met een minimum van €
4.000,00 exclusief BTW.
12.2 Onder het honorarium wordt niet begrepen de, met toestemming van de opdrachtgever, gemaakte
kosten voor plaatsing en productiekosten van advertenties, de reis en verblijfskosten van de
kandidaat, de kosten van een psychologisch test etc. Deze kosten zullen separaat door de
opdrachtgever aan YSER worden voldaan.

YSER bv Overige gegevens Bankrelaties
Anna Van Renesseplein 8 www.yser.nl Rabobank
1911 KN Uitgeest KvK 65089995 NL96 RABO 0308 6779 35
Telefoon 0251-362030 BTW nr. NL8559.75.970.B01

12.3 Indien een door YSER bij de opdrachtgever geïntroduceerde aspirant-kandidaat, ten aanzien van wie
de overeenkomst niet werd resp. wordt geëffectueerd, in dienst treedt bij dan wel op andere wijze
werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, zal de opdrachtgever aan YSER een vergoeding ter
hoogte van 25% van het tussen opdrachtgever en betrokkene overeengekomen bruto jaarinkomen
verschuldigd zijn.
12.4 Ook indien tussen de opdrachtgever en de aspirant- kandidaat een overeenkomst voor korte duur (< 1
jaar) is overeengekomen, dan wel indien in de overeenkomst een proeftijdbeding is overeengekomen
en de arbeidsovereenkomst hetzij niet wordt verlengd, hetzij tijdens de proeftijd wordt beëindigd, zal
de opdrachtgever de in het voorgaande artikellid vastgestelde vergoeding verschuldigd zijn.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 De rechtsverhouding tussen YSER en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle
geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam